AL71产品外观 / AL71's appearance
  • 适用气缸沟槽(SMC)
  • AL-71系列可由AL-72系列更新取代
型号 AL - 71R AL - 71RV AL - 71DF AL - 71N(P) AL - 71S
接线图 al71_connect_diagram_1 al71_connect_diagram_2 al71_connect_diagram_3 al71_connect_diagram_4 al71_connect_diagram_5
开关逻辑 SPST 常开型 电子式;常开型 电子式;常开型
感应开关型式 有接点磁簧管型 有接点磁簧管型 无接点电晶体 两线式 无接点NPN(PNP)型 NPN/PNP自动侦测型
使用电压范围(注 1.) 5~240V DC/AC 10~28V DC 5~30V DC
最大开关电流 100 mA Max. 500 mA Max. 50 mA Max. 200 mA Max. 200 mA Max.
最大接点容量 10 W Max. 10 W Max. 1.4 W Max. 6 W Max. 6 W Max.
内部消耗电流 12(40)μA Max. @ 24V 7.5mA Max.@ 24V
残留压降 2.5VMax.@100mA DC 0.9VMax.@500mA DC 2.65VMax.@50mA DC 0.5 V Max. @ 200 mA DC 1 V Max. @ 200 mA DC
泄漏电流 20(90) μA Max. @ 28V 0.01 mA Max.
指示灯 红色  LED 黄色  LED 红色  LED 红色 LED(绿色 LED) 红色 LED
电缆线 3.3Ø, 2C, 灰色耐油PVC 3.3Ø,  2C,  黑色耐油PVC 3.3Ø, 3C, 黑色耐油PVC
感应灵敏度(注 2.) 40 ~ 50 高斯 40 ~ 50 高斯 40 ~ 800 高斯 40 ~ 800 高斯
最大开关切换频率 200 Hz 200 Hz 1000 Hz 5000 Hz
使用温度范围 -10~70ºC -10~70ºC -10~70ºC -10~70ºC
耐冲击(注 3.) 30 G 30 G 50 G 50 G
耐震动(注 4.) 9 G 9 G 9 G 9 G
防护等级 IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529)
保护回路 突波吸收保护 电源极性反向保护;突波吸收保护
CE 认证书号码 E8A 17 04 53334 009 E8A 17 04 53334 007 E8A 17 04 53334 008
3C强制性认证证书号 No. : 2004010305127433    
国家防爆合格证证书号 CNEx16.2333X(ExnCIICT6GC) CNEx16.1850(ExiaIIBT6Ga) CNEx16.1851(ExiaIIBT6Ga)
尺寸图 AL71 series
规格书下载(PDF)
规格书下载

AL71系列