AL08产品外观 / AL08's appearance
  • 适用气缸沟槽(Pneumax)
型号 AL - 08R AL - 08RV AL - 08DF AL - 08N AL - 08P
接线图 al08_connect_diagram_1 al08_connect_diagram_2 al08_connect_diagram_3 al08_connect_diagram_4 al08_connect_diagram_5
开关逻辑 SPST 常开型 电子式;常开型 电子式;常开型
感应开关型式 有接点磁簧管型 有接点磁簧管型 两线式无接点 无接点NPN型 无接点PNP型
使用电压范围(注 1.) 5~240V DC/AC 10~28V DC 5~30V DC
最大开关电流 0~500 mA 0~1000 mA 1~50 mA 0~500 mA
最大接点容量 50 W Max. 1.4 W Max. 15 W Max.
内部消耗电流 12(40)μA Max. @ 24V 7.5mA Max.@ 24V
残留压降 2.5VMax.@100mA DC 1.0VMax.@1000mA DC 2.65VMax.@50mA DC 1.0 V Max. @ 500 mA DC
泄漏电流 20(90) μA Max. @ 28V 0.01 mA Max.
指示灯 红色  LED 黄色  LED 红色  LED 红色  LED 绿色  LED
电缆线 4.0Ø, 2C, 灰色耐油PVC 4.0Ø,  2C,  黑色耐油PVC 4.0Ø, 3C, 黑色耐油PVC
感应灵敏度(注 2.) 55 ~ 65 高斯 40 ~ 800 高斯 40 ~ 800 高斯
最大开关切换频率 200 Hz 1000 Hz 5000 Hz
使用温度范围 -10~70ºC -10~70ºC -10~70ºC -10~70ºC
耐冲击(注 3.) 30 G 30 G 50 G 50 G
耐震动(注 4.) 9 G 9 G 9 G 9 G
防护等级 IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529) IP 67 (EN60529)
保护回路 突波吸收保护 电源极性反向保护;突波吸收保护;输出短路保护
CE 认证书号码 E8A 17 04 53334 009 E8A 17 04 53334 007 E8A 17 04 53334 008
3C强制性认证证书号 No. : 2004010305127433    
国家防爆合格证证书号 CNEx16.2333X(ExnCIICT6GC) CNEx16.1850(ExiaIIBT6Ga) CNEx16.1851(ExiaIIBT6Ga)
尺寸图 AL08 series
规格书下载(PDF)
规格书下载

AL08系列